Vedtægter for den selvejende institution Tømmeruphallen Tømmerupvej 20 4400 Kalundborg

 

 

1

Den selvejende institution Tømmeruphallen’s hjemsted er Tømmerup sogn, Kalundborg.

 

2

Mission: Den selvejende institution Tømmeruphallen er områdets samlingssted. Hallen danner ramme om idrætslige, sundhedsmæssige og kulturelle tilbud for borgere i alle aldre.

Sammen med lokalområdets foreninger, borgere og erhvervsliv udvikles og tilbydes attraktive tilbud, hvor idræt, sundhed og kultur er på dagsorden.

 

Vision: Tømmeruphallen er kommunens idrætslige hal.

Hallen og lokalområdets foreninger har idrætslige, sundhedsmæssige og kulturelle tilbud til private, selvorganiserede og erhvervslivet.

Hallen har en sund økonomi. Der afsættes løbende midler til vedligeholdelse og til udvikling og afprøvning af nye tiltag, som borgerne efterspørger. 

 

Værdier:

 • Vi er indbegrebet af et fællesskab som rummer alle
 • Nærhed og ligeværdighed sættes i højsæde
 • Mennesker i alle aldre trives og føler glæde i fællesskabet
 • Vi er forandringsparate, og vi omstiller os hurtigt i forhold til borgernes ønsker og behov.

 

3

Den til driften nødvendige kapital tilvejebringes ved medlemstegning i form af salg af halbeviser til sognets og oplandets beboere, foreninger og selskaber, endvidere tilskud, gaver, arrangementer, udlejning, belåning m.v. samt ved frivillig arbejdskraft.

 

4

Stk. 1     Som medlem kan optages myndige personer, foreninger eller selskaber, der har interesse i institutionens arbejde.

Stk. 2     Hvert stemmeberettiget medlem tegner sig ved optagelsen for et medlemsbevis (halbevis) på mindst 100 kr. eller mindst 10 vederlagsfrie arbejdstimer. Begge dele giver livsvarigt medlemskab med stemmeret og valgbarhed ved institutionens generalforsamlinger. Når et medlem har tegnet halbevis for mindst 200 kr. bliver dennes ægtefælle automatisk medlem og opnår stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen.

Stk. 3     Medlemskabet giver ingen ret til institutionens formue eller overskud, ligesom medlemmer heller ikke hæfter for institutionens gæld eller driftsunderskud.

 

5

Stk. 1     Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Stk. 2     Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang. Hvert medlem har 1 stemme, der kun kan afgives personligt.

Stk. 2b Myndige personer bosiddende i Tømmerup sogn og myndige brugere af centeret er stemmeberettiget på generalforsamlingen med hver 1 stemme, der kun kan afgives personligt.

Stk. 3     Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i de lokale aviser – med effektiv dækning – med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 4     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år omkring 1. april. Dagsorden skal omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Godkendelse af regnskabet
 4. Godkendelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Eventuelt

Stk. 5     Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6     Den lovligt varslede generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 7     Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

 

6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen fremsætter anmodning herom, med angivelse af forhandlings emne.

 

7

Stk. 1     Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, alle valgt for 2 år ad gangen. Endvidere indsætter T.G.U. og Tømmerup Støtteforening hver et af egne bestyrelsesmedlemmer, for 1 år ad gangen, som medlem af Tømmeruphallen’s bestyrelse med fuld stemmeret på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Stk. 2     Hvis bestyrelsen, efter generalforsamlingen, ikke består af 5 medlemmer, ekskl. TGUs og Støtteforeningens repræsentanter, kan bestyrelsen vælge at være selvsupplerende. Hvis bestyrelsen ikke består af mindst 4 medlemmer, ekskl. TGUs og Støtteforeningens repræsentanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3     Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 4     Bestyrelsen kan vælge kasserer og/eller sekretær uden for bestyrelsen, idet denne/disse dog ikke har stemmeret.

Stk. 5     Bestyrelsen holder møder, når formanden, næstformanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet.

Stk. 6     Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Forslag vedtages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7     Intet bestyrelsesmedlem kan direkte eller indirekte oppebære vederlag for arbejdet i bestyrelsen, dog kan bestyrelsen vedtage at refundere faktiske afholdte udgifter, som skyldes Tømmeruphallens’s drift.

Stk. 8     Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.

Stk. 9     Over møderne føres protokol, der underskrives af de deltagende.

 

 

8

Stk. 1     Institutionen tegnes af bestyrelsesformand eller i dennes fravær af næstformanden, hver i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2     Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kan kun ske med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Stk. 3     Bestyrelsen kan vælge, at den daglige drift tegnes af et andet medlem af bestyrelsen eller den i § 7 stk. 4 nævnte person.

 

9

Stk. 1     Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udlejning og benyttelse af hallen og de tilstødende lokaler, sker med størst mulig hensyntagen til de deri interesserede.

Stk. 2     Bestyrelsen udarbejder direktiver for hallens daglige drift og benyttelse, samt fastsætter lejen for hal og lokaler.

Stk. 3     Såfremt der ved institutionens drift, efter afskrivning, fremkommer et overskud, der ikke er med gået til udligning af underskud fra tidligere år, eller til henlæggelse til istandsættelse, fornyelse, vedligeholdelse m.v. eller til imødegåelse af evt. fremtidige underskud, kan dette anvendes til ekstraordinære afskrivninger, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger efter godkendelse af generalforsamlingen.

Stk. 4     De institutionen tilhørende midler skal indsættes på bank- eller sparekassebog lydende på institutionens navn.

 

10

Stk. 1     Institutionens regnskabsår er fra den 1. januar – 31. december.

Stk. 2     Driftsregnskab og status afleveres til registreret revisor, som afleverer dette til bestyrelsen i revideret stand 8 dage inden generalforsamlingen. Regnskabet skal foreligge trykt elle kopieret ved generalforsamlingen underskrevet af bestyrelsen.

 

11

Stk. 1     Til beslutning om institutionens opløsning kræves, at dette vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 ugers mellemrum

Stk. 2     Den generalforsamling som endeligt vedtager institutionens opløsning, udpeger et likvidationsudvalg, i samarbejde med Kalundborg Kommunalbestyrelse, som realiserer institutionens aktiver og passiver og fordeler eventuelt overskud blandt lignende institutioner i kommunen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2018 i den selvejende institution ” Tømmeruphallen’s”. Institutionens første vedtægter blev vedtaget den 9. april 1974.